Regulamin PITCHINGU ANIMARKT

POBIERZ REGULAMIN

REGULAMIN PITCHINGU

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania projektów krótkometrażowych filmów lalkowych do pitchingu (zwanego dalej „Pitchingiem”), który odbędzie się w ramach wydarzenia branżowego ANIMARKT Stop Motion Forum (zwanego dalej ANIMARKT) w Łodzi.
 2. Organizatorem wydarzenia jest MOMAKIN Paulina Zacharek, Al. Kościuszki 93 lok. 30, 90-418, Łódź, NIP: 726-257-08-60, REGON: 361418530. Współorganizatorem wydarzenia jest MOMAKIN Iwona Buchcic, Al. Kościuszki 39/30, 90-418 Łódź, NIP: 959-158-56-97, REGON: 365485925.
 3. ANIMARKT odbędzie się w dniach 8 – 13 października 2018 roku w Łodzi.
 4. Zasady zgłaszania projektów są udostępnione nieodpłatnie dla każdego Uczestnika pod adresem internetowym www.animarkt.pl/pitching w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

 § 2 CEL ZGŁOSZENIA

 1. Celem zgłoszenia jest udział projektu w Pitchingu, w ramach którego wyłonione projekty otrzymają wsparcie realizacji krótkometrażowych filmów lalkowych.

§ 3 WARUNKI DLA ZGŁASZANYCH PROJEKTÓW

 1. Zgłaszany projekt musi spełniać następujące warunki:
  a) czas trwania filmu: do 26 minut;
  b) 80% filmu to animacja lalkowa;
  c) film w fazie developmentu.
 2. Dodatkowym atutem projektu będzie występowanie w nim wkładu artystycznego twórców (reżyser animacji, storyboardzista, autor projektów plastycznych, kompozytor, wykonanie znaczącej części animacji) pochodzących przynajmniej z jednego z następujących krajów: Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, Niemcy, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia.
 3. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:
  a) tytuł filmu,
  b) informacja o reżyserze i producencie (maksymalnie do 300 znaków każdy),
  c) krótki opis filmu (maksymalnie do 300 znaków),
  d) scenariusz (dopuszczalna wersja robocza),
  e) projekty plastyczne,
  f) szacowany budżet produkcji,
  g) zdjęcia reżysera i producenta,
  h) fotosy bądź projekty,
  i) lista dotychczas pozyskanych partnerów, a także zebranych źródeł finansowania,
  j) w zależności od etapu zaawansowania projektu: storyboard, fragmenty video, teaser.

§ 4 UCZESTNIK

 1. Zgłoszenia projektu może dokonać osoba fizyczna, prawna, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną (np. spółka jawna, komandytowa) (dalej zwany: Uczestnikiem).

§ 5 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 1. Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy, którego zawartość została określona w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowi opis zgłaszanego projektu. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/8BulH3pnyHXtlF6R2
 2. Z chwilą przesłania formularza zgłoszeniowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie zgody na rozpowszechnianie treści i materiałów zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wszelkich wymienionych w przepisie art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych polach eksploatacji, w celu prezentacji i promocji projektu.
 3. Przesyłając zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, że:
  a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby treści i materiały zawarte w formularzu zgłoszeniowym mogły być udostępnione publicznie i rozpowszechnione, w oparciu o zgody udzielone przez Uczestnika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  b) wyraża zgodę na oznaczanie treści i materiałów zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora za pomocą imienia i nazwiska/pseudonimu.
 4. Niezależnie od konsekwencji wynikających z naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, Organizator uznaje za niedopuszczalne umieszczanie zgłoszeń:
  a) rozpowszechniających treści pornograficzne;
  b) promujących własną działalność komercyjną i reklamową;
  c) naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  d) naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich.

§ 6 TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ I ROZSTRZYGNIĘCIE

 1. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod adresem: https://goo.gl/forms/8BulH3pnyHXtlF6R2 w terminie do 31 lipca 2018 roku.
 2. Z nadesłanych zgłoszeń komisja selekcyjna wybierze 15 projektów, które zostaną zaprezentowane 11 października 2018 w ramach Pitchingu podczas wydarzenia ANIMARKT.
 3. Do dnia 27 sierpnia 2018 r. Uczestnicy, których projekty zostały wybrane, które zawierają kompletne dane oraz nie naruszają niniejszego Regulaminu, otrzymają drogą elektroniczną zaproszenie na wydarzenie ANIMARKT.
 4. Osobie odpowiedzialnej za zaprezentowanie projektu zostanie zapewniony hotel (7 noclegów) oraz zwrot do 80% kosztów transportu (do 150 EUR). Koszt przejazdu zostanie zwrócony na podstawie biletu/biletów przesłanego w ciągu 30 dni od daty ANIMARKT oraz wypełnionego formularza przejazdu na adres Organizatora. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty przedstawienia ww. dokumentów.
 5. Spośród projektów, zaprezentowanych w czasie wydarzenia ANIMARKT, jury Pitchingu wyłoni trzech Zwycięzców. Informacja o nagrodzonych projektach zostanie ogłoszona w dniu 13 października 2018 r. w trakcie Gali Zamknięcia Festiwalu Animacji LAL.KA.
 6. Nagrodami w Konkursie jest aport rzeczowy Centrum Technologii Audiowizualnych w wysokości: 60 000 zł i 40 000 zł oraz nagrody rzeczowe.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora: MOMAKIN Paulina Zacharek, 90-418 Łódź, al. Kościuszki 39/30. Reklamacje muszą być zgłoszone w terminie do 7 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od daty zakończenia wydarzenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 14 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego) od daty otrzymania reklamacji.
 4. Reklamacje spóźnione (wniesione po terminie wskazanym w ust. 2 powyżej) lub nie zawierające adresu zwrotnego nadawcy nie będą rozpatrywane.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją ANIMARKT oraz ich udziałem w wydarzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
 2. Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator informuje, iż:
 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest MOMAKIN Paulina Zacharek Al. Kościuszki 93 lok. 30, 90-418, Łódź, NIP: 726-257-08-60, REGON: 361418530, adres e-mail: momakin@momakin.pl (dalej jako „Administrator”).
 • dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją ANIMARKT oraz ich udziałem w wydarzeniu oraz w celu przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego,
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zajmujące się zapewnieniem obsługi wydarzenia, selekcją projektów, promocją i komunikacją w mediach, przygotowaniem materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących Pitchingu;
 • dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat, jednak nie krócej niż do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń względem Uczestników,
 • Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych;
 • w dowolnym momencie Uczestnik ma prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy;
 • podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia projektu oraz udziału w wydarzeniu, podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie bądź cofnięcie zgody może uniemożliwić udział Uczestnika w wydarzeniu i przyznanie ewentualnej nagrody.
 • dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do podania zawartych w nich danych do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu, takich jak: Internet, telewizja, wraz z danymi Uczestników tj. imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem. Uczestnikom nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2018 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne.